Strategisch plan Ruimte voor Water

In Lebbeke kregen we in het verleden al te maken met wateroverlast. De klimaatverandering en
toegenomen verharding zorgen ervoor dat de Dender af en toe de hoeveelheid afstromend water niet kan slikken en bijgevolg overstroomt en schade veroorzaakt. Daarom werkt de gemeente samen met De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving, Provincie Oost-Vlaanderen en andere actoren in de Dendervallei aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei.

Met dit plan zoeken we samen naar oplossingen voor wateroverlast die meteen ook troeven bieden voor de vallei. Denk aan kansen op het vlak van wonen, economie,
natuur, landbouw, toerisme, …


In 2021 werkten we een aantal onderscheidende alternatieven – slimme combinaties van maatregelen - uit. Op basis van een beoordeling- en afweging in 2022 willen we toewerken naar een voorkeursalternatief. Dat voorkeursalternatief leggen we in 2023 voor aan de Vlaamse Regering. De beslissing van de Vlaamse Regering zal het kader vormen voor de uitvoering van de verschillende maatregelen om wateroverlast in de Dendervallei aan te pakken en meerwaarden te realiseren, ook in Lebbeke.

Zelf meedenken?


Denkt u graag mee over de oplossingen of wilt u meer weten? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief, volg @ruimtevoorwater op Facebook en check de website www.ruimtevoorwater.be 

Ondertussen zitten we niet stil. Onze gemeente neemt nu ook al maatregelen om met de klimaatverandering en wateroverlast om te gaan zoals de opmaak van een hemelwater- en droogteplan en het uitvoeren van de bijhorende acties, de opmaak van een adaptatieplan en het uitvoeren van de bijhorende acties, het verlenen van subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterput bij bestaande woning, het ontharden en vergroenen van het openbaar domein, het faciliteren van de aanleg van een straatgeveltuin, …

Meer info

Meer info vind je op de website van 'Ruimte voor Water'.

https://ruimtevoorwater.be/wat-kan-jij-doen/denk-mee-2/