Technische dienst

U kan op deze dienst terecht voor (info over) volgende zaken:

  • openbare werken en projecten in uitvoering
  • melden van gebreken/beschadigingen aan het openbaar domein (voetpad, fietspad, wegdek) (meldingsformulier)
  • aanleg en herstel van voetpaden
  • aanpassen of plaatsen van boordstenen, greppels, rioolkolken het ontstoppen van riolen of het melden van problemen i.v.m. rioolkolken
  • onderhoud of overwelven van waterlopen en bermgrachten
  • openbare verlichting
  • onderhoud van wachthuisjes
  • uitvoeren van werken aan het openbaar domein
  • werken op het openbaar domein, uitgevoerd door het personeel van de technische dienst of door een private ondernemer (in opdracht van het gemeentebestuur), zoals aanleg of onderhoud van wegen, rioleringen, voetpaden, parken, fietspaden, plantsoenen, e.d. De uitvoering van werken door nutsmaatschappijen (gas, elektriciteit, water, telefoon, ...) worden gecontroleerd door de gemeenschapswachten, u kan bij de dienst gemeenschapswachten terecht voor het melden van gebreken en beschadigingen aan het openbaar terrein.

Aansluiting op riolering

De aansluiting op het rioleringsnet wordt, wat betreft het gedeelte gelegen op het openbare domein, uitgevoerd door FARYS|TMVW. Een aanvraag tot het bekomen van een rioolaansluiting moet worden ingediend bij FARYS FARYS|TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, bereikbaar via de Aquafoon 078/35.35.99

Meer info?