Wonen langs waterlopen

Bouwen en planten langs een onbevaarbare waterloop

Als eigenaar of bewoner van grond aan een onbevaarbare waterloop moet u er altijd voor zorgen dat de waterloop goed onderhouden kan worden. Dat betekent dat u een aantal regels niet uit het oog mag verliezen:
Vanaf de rand van de waterloop mag u binnen een strook van drie meter alleen gebouwen, constructies, afrasteringen of beplantingen aanbrengen als u over een vergunning van het gemeentebestuur beschikt. De strook van drie meter is een absoluut minimum.

Bij de uitreiking van bouwvergunningen wordt steeds een verplichte vrije strook van vijf meter opgelegd.

Er zijn twee uitzonderingen:
-bij weilanden die door vee worden begraasd, moet de afrastering zich minimaal 0,75m van de insteek van de waterloop bevinden. De afsluiting mag niet hoger zijn dan 1,5m.
-bij akkers mag de bodem binnen 0,5m van de insteek van de waterloop niet bewerkt worden.

In de praktijk worden aan waterlopen die aan akkers palen pas onderhoudswerken uitgevoerd na het binnenhalen van de oogst.
U moet vrije doorgang verlenen aan de werklieden van de overheid die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de waterloop. Zij mogen alle machines en werktuigen gebruiken die nodig zijn om de werken te kunnen uitvoeren. Zij hebben het recht om niet-schadelijk slib in een strook van vijf meter langs de waterloop te spreiden. Pas als buiten de strook van vijf meter schade wordt aangericht aan uw bezittingen, hebt u recht op een schadevergoeding.