Pop-upbars en -restaurants

Lebbekenaren hebben volop goesting in hun gemeente. Als gemeente willen we die creativiteit niet beknotten. Maar die creativiteit mag niet ten koste gaan van mensen die zich engageren om permanent iets op te starten in onze gemeente.

We willen er dan ook over waken dat tijdelijke initiatieven zich aan dezelfde spelregels houden als de vaste Lebbeekse spelers. Hieronder volgen de richtlijnen die de gemeente Lebbeke hanteert bij de beoordeling van de pop-ups.

Richtlijnen pop-upbars & -restaurants

De pop-up bar wordt beschouwd en behandeld als een horecazaak.

Je moet dus over een horeca-attest beschikken. Dit omvat onder andere volgende documenten:

 • een uittreksel uit de kruispuntbank
 • een drankvergunning
 • een FAVV-attest – dit moet herkenbaar en leesbaar uithangen
 • een brandpreventieverslag opgemaakt door brandweerzone Oost

Je moet ook de hygiënische maatregelen opgelegd door het FAVV respecteren:

 • drinkbaar stromend water is aanwezig
 • handhygiëne is verplicht
 • voorzien in een ongedierteplan
 • allergeneninfo is beschikbaar voor de klanten

Periode

De vaste pop-upperiode loopt van 15 juni tot 15 september (93 dagen).
Tijdens deze periode mogen tijdelijke uitbatingen maximaal 60 dagen open zijn.

Openingsuren

De tijdelijke horeca-uitbatingen hebben vaste openingsuren en moeten zich houden aan de vaste sluitingsuren:

 • van zondag tot en met woensdag sluiten om 22 uur
 • donderdag sluiten om 24 uur
 • vrijdag en zaterdag sluiten om 1 uur

Uitzonderingen op de sluitingsuren worden gebundeld aangevraagd, via het veiligheidsdraaiboek, voor de start van de tijdelijke uitbating.

Geluidsnormen

De tijdelijke uitbatingen moeten voldoen aan de reguliere geluidsnormen:

 • Uitbatingen in binnen- en buitenruimtes mogen maximaal 85 dB produceren.
 • Voor binnenruimtes is een permanente uitzondering mogelijk, voor buitenruimtes moet dit per evenement worden aangevraagd.
 • Uitzonderingen op de geluidsnormen (meer dan 85dB) worden gebundeld aangevraagd, via het veiligheidsdraaiboek, voor de start van de tijdelijke uitbating

Serveren van drank

De pop-ups werken met herbruikbare bekers of glazen. Wanneer de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, of wanneer de veiligheidscel daartoe besluit, worden enkel herbruikbare bekers toegestaan.

Rookverbod

Wanneer er een binnenruimte is gemaakt, geldt een rookverbod. Een chalet, tent of een constructie bestaande uit drie zijden met overspanning wordt als binnenruimte beschouwd.

Reclame

De gemeente maakt geen reclame voor de pop-ups om de pop-ups niet te bevoordelen ten opzichte van de vaste horecazaken.

Procedure

Aanvraag indienen

 • Alle tijdelijke horeca-initiatieven moeten ten laatste drie maanden voor opening een aanvraag bij de gemeente indienen en krijgen pas toestemming, ook om te communiceren, na groen licht van het college van burgemeester en schepenen.
 • De aanvraag bestaat uit het veiligheidsdraaiboek dat je hieronder vindt en uit het horeca attest dat via de website kan ingevuld worden.
 • Het college verwacht dat elke uitbating conform de algemene regelgeving wordt uitgebaat. Een aantal zaken verlopen via gemeentediensten, bijvoorbeeld drankvergunning, stedenbouwkundige dossiers, akkoord van politie en brandweer.
 • Daarnaast moet de ondernemer zijn vestiging correct registreren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en zich houden aan de algemene horecaregelgeving.

Opgelet! Het college behoudt zich het recht voor om strengere maatregelen op te leggen. 

Locatie

De locatie die gebruikt werd als pop-uplocatie moet worden hersteld in zijn oorspronkelijke staat, ten laatste 14 dagen na de sluitingsperiode (= als de pop-up dus 60 dagen geopend is geweest).

Alle verwijzingen in het straatbeeld of op privaat terrein naar de pop-up moeten ook verwijderd worden. Alle afval wordt op een correcte wijze ingezameld.

Stappenplan

 • Mail je voorstel eerst naar ruimtelijkeordening@lebbeke.be: zij bekijken de functie van de gekozen locatie en of de pop-upbar wel kan op die locatie.
 • Dien tijdig je aanvraag (veiligheidsdraaiboek) in: minstens 3 maand op voorhand zodat de gemeentelijke diensten tijd hebben om de zaak te onderzoeken.
 • Schrijf je onderneming én vestiging van de tijdelijke uitbating in met de juiste activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Vraag je horeca attest aan via de website (omvat ook de drankvergunning)
 • Registreer je pop-up bij het FAVV: het FAVV-attest moet je verplicht uithangen