Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers kunnen, mits machtiging tot verblijf, een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Kinderen jonger dan 12 zijn niet verplicht een verblijfskaart te hebben, behalve als ze reizen moeten ze dit samen met hun identiteitsbewijs/paspoort van hun thuisland kunnen voorleggen.

Er zijn 14 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische K- kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf. 10 jaar geldig. 
 • elektronische L- kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene. 10 jaar geldig
 • elektronische EU- kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden. 5 jaar geldig. 
 • elektronische EU+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf. 10 jaar geldig. 
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging. 5 jaar geldig. 
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg. 10 jaar geldig. 
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer.
  Geldig volgens duur arbeidsvergunning. 
 • elektronische kaart: verblijfskaart voor Intra-Corporate Transferees
 • elektronische kaart: verblijfskaart voor mobiele Intra-Corporate Transferees in het kader van lange termijn mobiliteit.
 • elektronische kaart: verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische kaart met vermelding duurzaam verblijf: duurzame verblijfskaart voor begunstigde van het terugtrekkingsakkoord. 
 • elektronische kaart: kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Neem de codes mee om uw kaart te activeren.

Bedrag

 • Een eerste elektronisch verblijfsdocument en elk volgend verblijfsdocument voor vreemdelingen kost 25 euro.
 • Een verblijfskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar kost 15 euro.
 • Een spoedprocedure met levering in de gemeente kost 120 euro.

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode