Schriftelijke toestemming burgemeester voor bewakingsactiviteiten

Het Ministerieel besluit van 25 juli 2018 legt het model vast van de schriftelijke toestemming van de burgemeester. Dit model moet gebruikt worden wanneer op een evenement of occasionele dansgelegenheid de bewakingsactiviteiten worden uitgevoerd door de leden van de organiserende vereniging of personen die er een effectieve en aanwijsbare band mee hebben, de "Lebbeekse veiligheidsbuddy’s”.

De organisator moet het ingevulde document 14 dagen vóór het begin van het evenement of de occasionele dansgelegenheid overmaken aan de burgemeester (via evenementenloket@lebbeke.be) en sturen naar het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be

Zoals de titel doet vermoeden, bepaalt dit Ministerieel Besluit het model van de toestemming van de burgemeester wanneer op een evenement of occasionele dansgelegenheid bewakingsactiviteiten worden uitgevoerd door de leden van de organiserende vereniging of personen die er een effectieve en aanwijsbare band mee hebben. Verder bepaalt dit MB dat verenigingen, die wensen beroep te doen op het regime voorzien in artikel 24, het modelformulier opgenomen in bijlage 1 van het Ministerieel Besluit uiterlijk 14 dagen vóór het begin van het evenement of de occasionele dansgelegenheid dienen over te maken aan de burgemeester (origineel) en het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be (kopie). 

In de praktijk worden nog te vaak misbruiken inzake de regeling van de private en bijzondere veiligheid vastgesteld. Het organiseren en uitvoeren van bewakingsactiviteiten is steeds vergunningsplichtig. De wetgeving voorziet maar één uitzondering op deze vergunningsplicht en dit is het ‘verenigingsregime’ of ‘uitzonderingsregime’ (art. 24 wet 2/10/2017). Met het ‘verenigings- of uitzonderingsregime’ wil de wetgever de nodige ruimte laten voor een soepelere organisatie van toezicht bij eigen, niet commerciële evenementen, maar ook praktijken voorkomen waarbij de vergunningsplicht wordt omzeild door misbruik van het regime te maken, wat een mogelijke bedreiging van de openbare orde zou kunnen vormen. Ongeacht de organisator kan hierop geen afwijking worden toegestaan.

Er kan enkel nog van het uitzonderingsregime gebruik gemaakt worden wanneer aan volgende drie hoofdvoorwaarden is voldaan:

 • De organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen;
 • Het gaat om een evenement of een occasionele dansgelegenheid;
 • De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging of hebben een effectieve en aanwijsbare band.

Wanneer niet aan de drie bovenstaande hoofdvoorwaarden wordt voldaan, kan geen gebruik worden gemaakt van het 'verenigings- of uitzonderingsregime'.

Dit impliceert dan dat: 

 • Voor de uitvoering van bewakingsactiviteiten, enkel een beroep kan worden gedaan op vergunde bewakingsondernemingen (art.4-16 wet 2/10/2017) 
 • Hiervoor geen vergunning van de burgemeester wordt afgeleverd: de bewakingsfirma's zijn erkend door binnenlandse zaken en hun gegevens dienen opgenomen te worden in het veiligheidsdraaiboek (zie bewaking op fuiven). 
 • De bevoegdheid van de burgemeester voorzien in de bewakingswet louter ligt in het feit dat, wanneer het uitzonderingsregime van toepassing is, hij/zij na analyse al dan niet toestemming geeft tot deze organisatievorm van bewaking. Indien toch een toestemming van de burgemeester wordt/werd afgeleverd, kan dit voor de organisatie in geen geval dienst doen als verschoningsgrond.

Wanneer aan bovenstaande drie hoofdvoorwaarden wel wordt voldaan, kan de organiserende vereniging beroep doen op het 'Verenigings-of uitzonderingsregime' indien aan volgende bijkomende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

 • Het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement of de occasionele dansgelegenheid;
 • De personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch (max. vier keer per jaar) doen, waardoor professionele bewakingsagenten hiervoor niet in aanmerking komen;
 • Ze mogen dit enkel onbezoldigd doen en kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen;
 • Een toestemming van de burgemeester werd, na advies van de korpschef van de lokale politie, bekomen
 • Persoonsvoorwaarden:
  1. Niet veroordeeld geweest zijn tot een correctionele of criminele straf (behoudens inbreuken wegverkeer), beantwoorden aan het gewenste profiel en voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het uitoefenen van deze functie;
  2. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat zij niet voldeden aan de veiligheidsvoorwaarden;
  3. Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, behalve wanneer zij reeds gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats in België hebben;
  4. Bepaalde beroepen niet uitoefenen: lid van politiedienst of inlichtingendienst, functie in penitentiaire instellingen, privé-detective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar;
  5. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
  6. De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
  7. Sinds drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of politiediensten.

Onderstaand vindt u 2 documenten die u moet invullen en doorsturen naar evenementenloket@lebbeke.be