Woonzorgcentrum Hof Ter Veldeken

Ons woonzorgcentrum biedt een warme thuis aan 103 bewoners. Er zijn 100 woongelegenheden voor definitief verblijf en 3 woongelegenheden voor kortverblijf. Het WZC is onderverdeeld in drie afdelingen, waaronder één afdeling voor bewoners met dementie. 

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, kan een aanvraag tot opname indienen. Het woonzorgcentrum staat open voor bejaarden die het om gezondheids- en sociale redenen bijzonder moeilijk hebben om verder thuis te blijven.

In het woonzorgcentrum worden bij voorrang personen opgenomen die in de gemeente ingeschreven zijn, er geboren zijn, of er gewoond hebben. Voor de personen die in een andere gemeente ingeschreven zijn, zal aan het OCMW van de woonplaats een borgstelling voor de betaling van de kosten gevraagd worden.

Hoe aanvragen?

Bij een eerste aanvraag breng je volgende zaken mee:

  • identiteitskaart
  • ziekenfonds + nummer
  • pensioenstrookje
  • adres en telefoonnummer van contactpersonen
  • naam van de behandelende huisarts

Elke aanvraag tot opname wordt individueel onderzocht en voorgelegd aan het vast bureau, op voorstel van de sociale dienst. Na goedkeuring door het vast bureau wordt de aanvrager op een wachtlijst geplaatst. De wachtlijst wordt chronologisch gevolgd.

Wanneer thuis wonen moeilijker wordt, kan een definitieve opname worden overwogen. Als je kiest voor een definitieve opname, wordt Hof ter Veldeken je nieuwe thuis. Om opgenomen te worden, moet je 65 jaar zijn of ouder én zorgbehoevend zijn. Dit impliceert dat je niet meer zelfstandig thuis kan wonen, ook niet met behulp van thuiszorgdiensten. Een kortverblijf is er voor wie tijdelijk meer ondersteuning en zorg nodig heeft, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. De duur van dit verblijf varieert van enkele dagen tot twee maand (60 dagen). Er geldt een maximum van 90 dagen per jaar. Ook voor een opname in kortverblijf, geldt de leeftijdsvoorwaarde van 65 jaar of ouder. We bieden ook de mogelijkheid tot kortverblijf voor personen met dementie